Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến cuối nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV

19/09/2023 05:07 GMT +7
  • Nguồn: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 19/09/2023 | 05:07

STO - Ngày 7/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã trình bày tham luận về kết quả đạt được, những hạn chế và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Báo Sóc Trăng trích, đăng nội dung tham luận của các đại biểu.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: Giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng đã chủ động triển khai khá toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo được sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trong đó, nổi bật là các cấp ủy đảng đã quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, mỗi đợt học có trên 98% đảng viên tham dự. Qua đó đã tác động trực tiếp đến nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các chuyên đề năm 2022, 2023 của tỉnh. Qua 2 năm thực hiện, các cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã khen thưởng cho 691 tập thể, 1.780 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo; đặc biệt, có 3 tập thể, 7 cá nhân được khen cấp Trung ương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện đa dạng, phong phú, với nhiều hình thức như: Tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; lực lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội; sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể… Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời tình hình thời sự, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh, ủng hộ và đồng hành cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy đã chú trọng đổi mới sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; đã coi trọng việc phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã mang lại kết quả quan trọng, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong những năm qua vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục, như: Nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này chưa thật đầy đủ, còn biểu hiện coi nhẹ, giao khoán cho cơ quan tuyên giáo; chưa có nhiều chủ trương, giải pháp thật sự hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chịu khó học tập, rèn luyện, chấp hành không nghiêm việc học tập lý luận chính trị. Một bộ phận cán bộ tham mưu công tác chính trị, tư tưởng, cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị năng lực, trình độ có mặt còn hạn chế. Công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội chưa thật chủ động, nhạy bén, chưa thực sự bám sát tình hình và diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là những thời điểm nhạy cảm, phức tạp; có lúc, có nơi còn chủ quan, đơn giản, nắm không chắc, thiếu tính dự báo, giải quyết thiếu kiên quyết, kịp thời, còn để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, cũng như kỷ luật của Đảng.

Hiện nay, trước diễn biến nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới, sự phát triển của kinh tế thị trường, sự tiến bộ của khoa học công nghệ, sự lấn át các trang mạng xã hội. Thêm vào đó, các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Chúng khoét sâu vào những “điểm nóng” về an ninh, về trật tự, an toàn xã hội để kích động chống phá ta, nhất là trên các địa bàn chiến lược quan trọng, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đang có những khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần. Lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của ta trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí để gây áp lực, bôi nhọ, xuyên tạc...

Khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ không tập trung, năm học 2023 - 2024.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Đảng bộ tỉnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ đại hội là cần phải nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp sau đây:

Một là, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và của toàn bộ hệ thống chính trị và của mỗi một cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, trước hết là bí thư và thủ trưởng các cơ quan phải tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác tư tưởng. Mọi việc thành công hay không thành công trước hết phải bắt nguồn từ nhận thức tư tưởng, tư tưởng có thấm nhuần và thống nhất thì mới hành động đúng. Chính vì vậy, nếu làm tốt công tác tư tưởng, tích cực nắm bắt, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị sẽ là yếu tố quyết định tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng bộ.

Hai là, cần mạnh dạn đổi mới, đa dạng phương thức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt chẽ với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà đang phải đối phó với những khó khăn, thách thức như hiện nay. Khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và nhân dân. Trong tuyên truyền phải nêu gương những người tốt, việc tốt, nhưng quan trọng là phải phê phán được những việc làm sai phạm, những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân và doanh nghiệp; phê phán những tư tưởng lệch lạc, những thông tin sai sự thật. Đề cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng.

Ba là, nâng cao chất lượng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Cần tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả sau 2 năm triển khai 2 chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nhanh chóng xây dựng những giải pháp triển khai có hiệu quả hơn các chuyên đề còn lại trong năm 2024 và 2025. Thật sự chú trọng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện chuyên đề với đề cao phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, khuyến khích, biểu dương, nhân rộng những cán bộ, đảng viên có ý chí vươn lên, có cách làm sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, đẩy mạnh các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung các tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm là, phát huy tinh thần, trách nghiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên, vừa lâu dài; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà còn là của cả hệ thống chính trị; đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong chủ động, kiên quyết trong nhận diện, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Điều quan trọng là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Chú trọng đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Sáu là, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Phát huy nền nếp giáo dục và đào tạo lý luận chính trị cùng với việc mạnh dạn đổi mới nội dung, phương pháp theo tinh thần khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại. Quan tâm chăm bồi, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, kiện toàn đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Thực tiễn cho thấy, phẩm chất, năng lực của cán bộ tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng của cơ quan, đơn vị.

Tóm lại, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ nửa nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nhìn nhận các mặt hạn chế, xác định rõ nguyên nhân tồn tại cùng với việc đề ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, đã đóng góp tích cực cho việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Với quyết tâm đó, Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng sẽ sớm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: