Ngành Thanh tra góp phần tích cực cho sự phát triển của địa phương

23/11/2022 19:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 23/11/2022 | 19:41

STO - Thanh tra tỉnh Sóc Trăng là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Với nhiệm vụ quan trọng như vậy, năm 2022, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhân dịp 77 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022), phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng chung quanh về vấn đề này.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: KIM NGỌC

Phóng viên: Năm 2022, công tác thanh tra có nhiều hoạt động nổi bật và cơ bản đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đây, đồng chí có thể cho biết những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cũng như những nỗ lực mà công chức đơn vị đã vượt qua?

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn: Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và cũng là dấu mốc của việc chuyển sang trạng thái bình thường mới, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022, có thể xem là một năm đầy áp lực và thách thức với ngành Thanh tra, đặc biệt là Thanh tra tỉnh, với khối lượng công việc nhiều, trong đó có rất nhiều nhiệm vụ đột xuất đã được lãnh đạo UBND tỉnh giao. Nhưng hoạt động chỉ đạo, điều hành của ngành luôn được đảm bảo liên tục, thông suốt, đã kịp thời triển khai thực hiện nhanh chóng các nhiệm vụ và xử lý tốt các tình huống phát sinh trong thực tế, đảm bảo các cuộc thanh tra kết thúc đúng tiến độ và kết luận thanh tra đúng quy trình, đúng quy định. Đặc biệt, đối với các cuộc thanh tra chuyên đề đột xuất về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; hoạt động đấu thầu Công ty AIC được đơn vị triển khai khẩn trương, nghiêm túc và đúng tiến độ theo chỉ đạo. Qua đó, chất lượng các cuộc thanh tra không ngừng nâng lên, các đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định.

Phóng viên: Đối với công tác thanh tra thường xuyên, đơn vị đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt gì thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn: Trong năm 2022, công tác thanh tra thường xuyên được đơn vị duy trì bảo đảm thực hiện thông suốt; nội dung kế hoạch bám sát yêu cầu, định hướng xây dựng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh. Về công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 78 cuộc thanh tra hành chính; 877 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 3.226 đối tượng. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm 35 tỷ 885 triệu đồng, trong đó, thanh tra hành chính là 32 tỷ 89 triệu đồng, vi phạm hành chính là 3 tỷ 796 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi kinh tế về ngân sách nhà nước là 9 tỷ 450 triệu đồng, kiến nghị khác là 22 tỷ 639 triệu đồng; đã ban hành 174 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 3 tỷ 796 triệu đồng. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh tiếp 1.564 lượt công dân với 1.487 vụ việc; kết quả đã giải quyết 100% vụ việc thông qua giải thích, thuyết phục và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Toàn tỉnh tiếp nhận 1.580 đơn, qua phân loại có 680 đơn (15 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo và 661 đơn kiến nghị, phản ánh khác) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; kết quả đã giải quyết 658/680 vụ, đạt 96,76%, trong đó, khiếu nại 12/15 đơn, đạt 80%, tố cáo 4/4 đơn, đạt 100%, kiến nghị, phản ánh 642/661, đạt 97,12%.

Phóng viên: Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ là một trong những công cụ phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, năm 2022 thực hiện công tác này như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn: Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kê khai, công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định với 41/41 cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập với 3.450/3.450 người đã thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 1.799 bản kê khai được công khai tại cuộc họp và 1.651 bản kê khai theo hình thức niêm yết. Bên cạnh đó, đối với công tác xác minh tài sản, thu nhập theo Công văn số 248/TTCP-C.IV, ngày 8/7/2022 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch số 21/KH-TTr về xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay, đang tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 10 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại 4 đơn vị.

Phóng viên: Trong năm 2023, ngành Thanh tra sẽ tập trung thực hiện công tác nổi bật gì?

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn: Căn cứ định hướng công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước của sở, ban ngành cấp tỉnh được giao. Thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên một số lĩnh vực, như: quản lý, sử dụng đất đai; các dự án đầu tư xây dựng; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường kiểm tra, thanh tra pháp luật về kinh doanh bất động sản theo Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 30/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 4/3/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đạt trên 95%. Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Đồng thời, tăng cường hoạt động quản lý nhà nước việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao: đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách, mua sắm công, công tác cán bộ và cổ phần hóa doanh nhiệp nhà nước...

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: