• Chuyển đổi số

Những bài học quý báu sau 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

26/04/2022 10:24 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 26/04/2022 | 10:24

STO - Những kinh nghiệm tích lũy được trong chặng đường lịch sử 30 năm (1992 - 2022) là tài sản quý giá để Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước do Đảng lãnh đạo và khởi xướng, nhằm mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đoàn kết thực hiện đạt nhiều thành tựu. Ảnh: QUỐC KIÊN

Tháng 4-1992, Tỉnh ủy lâm thời đi vào hoạt động, đã dồn sức chỉ đạo, thực hiện những công việc cấp bách của một tỉnh mới muôn vàn khó khăn. Song, với bản lĩnh chính trị vững vàng trong điều hành các hoạt động, bước đầu đã tạo được những thành tựu nhất định làm tiền đề vững chắc để Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng vững tin bước vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1992 - 1995.

Trên cơ sở đánh giá một cách trung thực, khách quan, không né tránh những mặt còn hạn chế, đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các công tác lớn của nhiệm kỳ 1992 - 1995 một cách khá toàn diện.

Mục tiêu chung của đại hội đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong quá trình phấn đấu xây dựng quê hương Sóc Trăng giàu mạnh “Phát huy truyền thống đoàn kết, quật cường của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tiếp tục thực hiện đổi mới của Đại hội VII, khai thác 2 thế mạnh là nông nghiệp và thủy sản, phá thế độc canh cây lúa, xóa đói giảm nghèo trong nhân dân, nhất là vùng dân tộc, nâng cao dân trí, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự xã hội và bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng của tỉnh”.

Để đảm bảo cho nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thực hiện thành công ngay tại đại hội này, Đảng bộ tỉnh đã đề ra chương trình hành động và các biện pháp thực hiện rất cụ thể. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, của một tỉnh mới tái lập.

Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, phân công, phân định trách nhiệm từng ngành, từng đồng chí chủ chốt, phân cấp quản lý cán bộ, quy định rõ lề lối làm việc trong nội bộ cấp ủy, giữa cấp ủy với chính quyền, với các ban ngành, mặt trận, đoàn thể… thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, có kế hoạch cho từng cấp ủy viên đi sát cơ sở, sát phong trào, sát quần chúng. Thực hiện đúng phương châm “bàn kỹ mới quyết”, “đã quyết phải làm”, “làm nhiều hơn nói”, “bớt họp để đi cơ sở”.

Đại hội VIII của Đảng bộ Sóc Trăng thật sự là đại hội của trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, tự tin, tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên, làm cho quê hương Sóc Trăng từng bước tiến lên, đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng khẳng định: “Những thành tựu của tỉnh đạt được trong 30 năm qua rất quan trọng; mỗi chặng đường đi qua là những bài học kinh nghiệm quý báu, giúp cho Sóc Trăng vững bước đi lên trên những chặng đường tiếp theo”.

Thật vậy, đã trải qua 7 kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng với 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, mặc dù còn những hạn chế, một số lĩnh vực phát triển chưa vững chắc, song nhìn một cách tổng thể những thành quả đạt được của tỉnh Sóc Trăng 30 năm qua là rất căn bản, to lớn. Từ thực tiễn 30 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đúc kết nên những kinh nghiệm quý báu.

Một là, sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Thường xuyên xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong mọi giai đoạn.

Thực tiễn 30 năm qua, kinh nghiệm xương máu của Đảng bộ tỉnh là phải thường xuyên xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xem cán bộ là gốc của mọi công việc. Như vậy, xây dựng Đảng là khâu then chốt, là nguyên nhân của mọi thắng lợi. Từ đó Đảng bộ tập trung và thường xuyên tiến hành công tác chính trị tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu và hành động đúng theo tinh thần các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống lại mọi tư tưởng cơ hội, kích động gây hận thù và chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo… Thực tiễn sinh động của 30 năm xây dựng và phát triển, không phải lúc nào cũng thuận lợi, mà có lúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phải đối mặt với những khó khăn, thách thức tưởng chừng không vượt qua nổi. Và chính trong bối cảnh như vậy, một lần nữa đã minh chứng Đảng bộ tỉnh có bản lĩnh vững vàng, không bi quan, không nản chí, nản lòng - tìm trong gian khó để thấy những thuận lợi, để từ đó động viên, khích lệ lẫn nhau, chung sức, chung lòng, từng bước khắc phục nguy cơ, khai thác thời cơ, lợi thế, tìm ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn để đưa tỉnh nhà vươn lên.

Hai là, Đảng bộ luôn vững vàng trong lãnh đạo, thực hiện khối đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh sống hòa thân trong ngôi nhà chung, tạo nên sức mạnh to lớn thúc đẩy sự nghiệp đổi mới tỉnh nhà phát triển. Bởi tỉnh Sóc Trăng là tỉnh đa dân tộc, tôn giáo, nhưng chủ yếu là Kinh - Khmer - Hoa. Vấn đề lợi dụng dân tộc, tôn giáo để kích động, khoét sâu mâu thuẫn và chia rẽ giữa cộng đồng các dân tộc trong tỉnh trong những năm kháng chiến cũng như trong thời bình luôn là âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch. 30 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ cũng là 30 năm chúng ta luôn phải đề cao cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn thù địch của kẻ thù. Bất luận hoàn cảnh nào, Đảng bộ Sóc Trăng luôn nhận thức đúng đắn tầm quan trọng đặc biệt của việc duy trì và bảo đảm vững chắc khối đại đoàn kết giữa các dân tộc tôn giáo. Xem đây là một trong những nguyên nhân làm nên những thắng lợi trên tất cả các mặt trận của tỉnh nhà trong 30 năm qua.

Ba là, ngay từ nhiệm kỳ Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng và những nhiệm kỳ sau, Đảng bộ Sóc Trăng xác định đúng lợi thế, tiềm năng của tỉnh và chọn những khâu đột phá, mũi nhọn. Tổng kết thực tiễn, phát huy nhân tố, mô hình mới có hiệu quả, đưa ra phương pháp và cách làm mới nhằm thúc đẩy mạnh sự phát triển của quá trình CNH-HĐH tỉnh nhà. Điều đó, được thể hiện qua sự chuyển dịch kinh tế qua từng thời gian. Khi nhận thức đúng: nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ở lĩnh vực này ngày càng đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Các cơ sở phục vụ nghiên cứu cho sự phát triển nông nghiệp ngày càng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hơn. Nhiều giống vật nuôi, cây trồng có chất lượng cao được đưa vào sản xuất, tạo ra những thương hiệu mạnh trên thị trường trong và ngoài nước… Giá trị sản xuất nông nghiệp của Sóc Trăng 30 năm qua được kết tinh chất xám, mồ hôi, nước mắt của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy mọi nguồn lực của nhân dân và trong các phong trào cách mạng của quần chúng, xây dựng ý chí tự lực, tự cường là chủ yếu, coi sự chi viện của Trung ương và hỗ trợ từ bên ngoài là rất quan trọng; song, kiên quyết khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, lợi dụng cơ chế “xin cho” và không thỏa mãn với thành tích đã đạt được. Ngược lại, xây dựng cho từng cán bộ, đảng viên và trong nhân dân tư tưởng và tâm thế cách mạng tiến công để vượt khó, vươn lên từ nội lực, tự tin, tự chủ, sáng tạo biến cái không thể thành có thể như ngày hôm nay.

Năm là, Đảng bộ Sóc Trăng 30 năm qua luôn quan tâm đúng mức khâu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao; bám sát chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính toàn diện, nhưng có tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, tạo động lực phát triển. Vì vậy, trong suốt 30 năm tái lập tỉnh, Sóc Trăng tạo dựng được bức tranh sinh động, giàu chất trí tuệ và nhân văn; tinh thần và cuộc sống của nhân dân đã đổi thay đúng với mục tiêu của Đảng và Bác Hồ “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thiết nghĩ, giai đoạn từ nay đến 2030 và tới năm 2045, đối với Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng được xem là thời cơ đến. Những khó khăn của 30 năm qua mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng bình tĩnh, tự tin, tự lực, tự cường đã vượt qua đem lại thành quả đáng tự hào, như là một thử thách cần thiết để cán bộ, đảng viên và nhân dân tự tin bước vào chặng đường mới với một tâm thế mới, khí phách mới và một niềm tin về tương lai rạng rỡ của quê hương Sóc Trăng thân yêu.

LÊ TRÚC VINH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: