Phát huy tiềm năng, thế mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

24/01/2023 04:42 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 24/01/2023 | 04:42

STO - Năm 2022, trong điều kiện còn rất khó khăn, các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Bước sang năm mới Quý Mão 2023, từng địa phương sẽ có nhiều chuyển biến, động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

* Đồng chí Nguyễn Văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng: 

Đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường

Năm 2022, trong điều kiện còn rất khó khăn, song Thành ủy Sóc Trăng đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. 

Đảng bộ thành phố Sóc Trăng xác định mục tiêu nghị quyết năm 2023 là Đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó, chú trọng một số công trình tạo điểm nhấn, mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu phát triển đô thị của thành phố. Tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị loại II, tạo tiền đề để xây dựng thành phố Sóc Trăng đạt chuẩn đô thị loại I trong thời gian tới. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; bảo đảm an sinh xã hội. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, gắn với đô thị thông minh, tăng cường chuyển đổi số, cải tiến môi trường đầu tư hướng đến chính quyền điện tử. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm. Xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

* Đồng chí Ngô Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu:

Tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh, chăm lo đời sống nhân dân

Trong năm 2022, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội thị xã trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, có 17/20 chỉ tiêu nghị quyết thực hiện đạt và vượt. 

Năm Quý Mão 2023, với quyết tâm chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “đoàn kết - đổi mới - sáng tạo”, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, phấn đấu thực hiện hoàn thành, đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn. Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến kêu gọi và huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách xã hội và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo; tập trung chỉ đạo giảm nghèo, giải quyết việc làm; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Giữ vững quốc phòng - an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

* Đồng chí Trần Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ban hành nghị quyết gồm 21 nhóm chỉ tiêu, với 42 chỉ tiêu cơ bản; ước đến ngày 31/12/2022 thực hiện đạt và vượt 40 chỉ tiêu (trong đó có 25 chỉ tiêu vượt; tăng 7 chỉ tiêu so cùng kỳ) và 2 chỉ tiêu đạt trên 80%.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, thị xã Ngã Năm xác định 3 khâu đột phá tập trung thực hiện là: phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, tăng cường sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao, lúa thơm; từng bước chuyển đổi các diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế hiệu quả khác, phù hợp với từng địa bàn; thí điểm triển khai mô hình xen canh trồng lúa với trồng màu hoặc nuôi thủy sản. Xác định phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư là yếu tố quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và phát triển thị xã, trong đó, chú trọng huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp Ngã Năm và các dự án trọng điểm của thị xã; phát triển các chợ trung tâm phường 1, phường 2, xã Mỹ Quới, từng bước hình thành điểm mua bán tập trung tại xã Vĩnh Quới, xã Mỹ Bình. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; tập trung khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

* Đồng chí Phạm Anh Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành: 

Tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu huyện Châu Thành đạt huyện nông thôn mới

Trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã thực hiện đạt và vượt 19 chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy đề ra. Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng, có 2 dự án đang triển khai thi công và dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Xây Đá B (mới) đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết...

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế theo định hướng cơ cấu công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu huyện Châu Thành đạt huyện nông thôn mới. Đẩy mạnh khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tiếp tục tăng cường công tác kêu gọi, đầu tư. Chú trọng nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; quan tâm tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

* Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung:

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Bằng sự quyết tâm, quyết liệt, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Cù Lao Dung đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2022. Đến nay, có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt, 1/20 chỉ tiêu đạt trên 94%.

Kết quả đạt được sẽ là động lực rất lớn góp phần thực hiện khát vọng vươn lên phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng đất Cù Lao Dung. Năm 2023, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp; phát triển mở rộng thêm vùng trồng tập trung từ cây mía hướng đến mô hình sản xuất mía bền vững, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh trên thị trường, kết hợp phục vụ phát triển du lịch sinh thái trên cánh đồng mía.

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 24/6/2022 của Huyện ủy về quy hoạch xây dựng vùng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, trọng tâm tiếp tục phối hợp với sở, ngành tỉnh và đơn vị tư vấn hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 16/12/2021 về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đưa huyện Cù Lao Dung trở thành huyện nông thôn mới cuối năm 2023...

* Đồng chí Đặng Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên:

Phát huy mạnh mẽ thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế bền vững

Năm 2022, huyện Mỹ Xuyên gặt hái kết quả khả quan. Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ có chuyển biến tích cực và tăng so năm 2021; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 207 triệu đồng, đạt 103,5% nghị quyết. Hiện toàn huyện có 7/10 xã nông thôn mới nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện còn dưới 1,5%. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao.

Năm 2023, huyện Mỹ Xuyên tiếp tục phát huy mạnh mẽ thế mạnh của địa phương về lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao sản lượng tôm - lúa - màu - chăn nuôi… tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế. Theo đó, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp; chú trọng nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất, giá trị gia tăng gắn với liên kết tiêu thụ. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu cuối năm toàn huyện có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân… Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* Đồng chí Lưu Hữu Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề:

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân

Thực hiện đạt các mục tiêu trong năm mới 2023, huyện Trần Đề đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó, huyện sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, phát huy lợi thế về nông nghiệp để tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đảm bảo đầu ra sản phẩm. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất ở từng ngành, theo từng lĩnh vực gắn với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo tính bền vững.

Các cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đúng tiến độ. Đẩy mạnh xúc tiến, phát triển thương mại, dịch vụ; kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư Khu thương mại kinh tế biển Trần Đề. Ngoài ra, Trần Đề còn tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của huyện để đẩy mạnh chuyển đổi số, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Huy động sức mạnh tổng hợp, tạo sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề cơ bản để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*  Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Phú:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị

Trong năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Long Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nghị quyết năm 2022 đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu.

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị; rà soát quy hoạch đất lúa để chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao hơn, phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phát triển lúa đặc sản, lúa chất lượng cao; phát triển vùng cây ăn trái tập trung chuyên canh. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đầu tư ứng dụng công nghệ cao, bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển mô hình chăn nuôi tập trung. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch vốn đầu tư năm 2023; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả đối với công tác quản lý đất công...

* Đồng chí Trương Vũ Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị:

Tạo đà cho huyện Thạnh Trị phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo

Năm 2023, Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo đà cho huyện Thạnh Trị phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Theo đó, tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tích cực kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp của huyện đã được quy hoạch. Triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

UBND các cấp tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

* Đồng chí Nguyễn Văn Thứ - Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú:

Tạo chuyển biến, động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Tú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết thực hiện đạt và vượt. 

Bước sang năm 2023, huyện Mỹ Tú sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tạo chuyển biến, động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tăng cường đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp; tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. Thực hiện tốt giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và tiến độ thi công các công trình trọng tâm trên địa bàn huyện, đặc biệt là ưu tiên dự án cao tốc Châu Đốc - Trần Đề đi qua địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng dạy và học, sắp xếp mạng lưới quy mô trường lớp gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

* Đồng chí Lê Vũ Đức - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách:

Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững

Năm 2022, mặc dù ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, giá phân bón, xăng dầu tăng cao tác động đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ huyện Kế Sách, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tăng trưởng đồng bộ, có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết năm. Huyện đang triển khai đầu tư 11 dự án trọng điểm sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới…

Năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng bộ huyện Kế Sách tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, quan tâm xây dựng nông thôn mới. Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng độ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi để phục vụ sản xuất, phòng chống xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Riêng với sản xuất nông nghiệp, sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất theo hướng tập trung, nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Covid-19 để chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó, kịp thời, hiệu quả…

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO SÓC TRĂNG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: