• Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện Cù Lao Dung:

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm năm 2023

19/12/2023 04:57 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 19/12/2023 | 04:57

STO - Nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023 được UBND tỉnh Sóc Trăng giao trong năm, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2022 - 2025 huyện Cù Lao Dung (Ban Chỉ đạo) đã chỉ đạo quyết liệt về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo huyện, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch UBND tỉnh giao tính đến hết ngày 30/11/2023, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện là 1.732 người, đạt 97,03%; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.280 người, đạt 70,6%. Số thu tính đến tháng 11/2023 là 86,14 tỷ đồng, đạt 80,03% kế hoạch (tỉnh giao 106,83 tỷ đồng), tăng 7,86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu BHXH bắt buộc là 29,35 tỷ đồng; số thu BHXH tự nguyện là 4,42 tỷ đồng; số thu BHTN là 1,91 tỷ đồng; số thu BHTNLĐ-BNN là 581 triệu đồng; số thu lãi chậm đóng BHXH, BHTN là 7,3 triệu đồng.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được các cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, tạo sự đồng thuận, giúp cho các đơn vị và người dân, người lao động hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ, sự bảo đảm an sinh xã hội bền vững khi tham gia. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo BHXH huyện và các ngành, các cấp có liên quan tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến người dân theo từng nhóm đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với công tác phát triển người tham gia; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Và để tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, các ban ngành, các hội, đoàn thể... đã ký kết các chương trình phối hợp với cơ quan BHXH để thông tin, tuyên truyền, với nội dung đa dạng, phù hợp, phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, nổi bật là mô hình “Nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện” do BHXH huyện phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức triển khai, đến nay đã thành lập được 28 tổ mô hình, qua đó đã có 429 hội viên nông dân, phụ nữ đăng ký tham gia, phát triển mới được 316 hội viên tham gia BHXH tự nguyện.

Hội viên nông dân đăng ký tham gia mô hình “Nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện”.

Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo BHXH huyện phối hợp các phòng, ban ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, nhất là thanh tra đột xuất tại các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phát triển người tham gia, tăng thu và quản lý thu hồi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời có tác dụng phòng ngừa các hành vi vi phạm của người sử dụng lao động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 13 đơn vị; thanh tra, kiểm tra đột xuất tại 1 đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị đã thực hiện đóng khoản tiền đang còn nợ BHXH, BHYT, BHTN là 12 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện cũng gặp phải một số khó khăn, hạn chế đó là số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện thấp so với năm 2022; thấp so với kế hoạch đề ra. Số người tham gia BHXH bắt buộc còn thấp so với số người trong độ tuổi lao động, đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện chưa tương xứng với tiềm năng.

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, Ban Chỉ đạo huyện cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đó là bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH tỉnh, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trên địa bàn toàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế; đồng thời, rà soát, xây dựng các phương án tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tập trung ưu tiên các nguồn lực và các điều kiện cần thiết; song song với đó là phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH theo yêu cầu đề ra.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết: “Tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt là vai trò vô cùng quan trọng của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, theo đó đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện mọi mặt công tác, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Trưởng Ban chỉ đạo huyện nhấn mạnh, trong những năm qua, chính sách BHXH, BHYT đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Vì vậy thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện. Nhân rộng mô hình “Nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện” trong các hội, đoàn thể các xã, thị trấn, ban nhân dân các ấp. Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền bằng nhiều hình thức như theo nhóm nhỏ, họp ở nhà dân về chính sách BHXH tự nguyện cho tất cả người dân trên địa bàn hiểu và chủ động tham gia. Chú trọng tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ đối với các nhóm người tham gia, theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ trong tham gia và thụ hưởng…

Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến bà con vùng sâu, vùng xa.

“Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, NBTN huyện sẽ tiếp tục quan tâm kiện toàn thành viên ban chỉ đạo đến tận cấp xã; phát huy vai trò, năng lực, sự đồng bộ vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, đặc biệt lưu ý thành viên ban chỉ đạo cấp xã có cán bộ, công chức văn hóa - xã hội (được bổ sung nhiệm vụ tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố). Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng sẽ chỉ đạo BHXH huyện và các ngành hữu quan tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, ngăn chặn tình trạng lợi dụng, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, bảo đảm sự hài lòng và quyền lợi của người tham gia, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023” - bà Nguyễn Thị Ngọc cho biết.

NGUYỄN VĂN TRÍ (BHXH huyện Cù Lao Dung)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: