• Đại đoàn kết

Sức lan tỏa qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Châu Thành

13/06/2023 04:07 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 13/06/2023 | 04:07

STO - Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW, ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành (Sóc Trăng) tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc

Huyện Châu Thành có 7 xã, 1 thị trấn; toàn huyện có 25.173 hộ, với 95.178 người; trong đó, hộ nghèo chiếm 5,28%, hộ cận nghèo chiếm 3,36%... Trên địa bàn huyện có 3 tôn giáo chính với 21 cơ sở thờ tự và hơn 28.100 tín đồ. Đời sống đại bộ phận người dân tập trung ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (chiếm gần 90%), một bộ phận còn lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ...

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã Phú Tâm, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Đồng chí Bùi Mỹ Thuận - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành cho biết: “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ nhân dân được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển mạnh, mạng lưới thủy lợi, giao thông nông thôn đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Huyện quan tâm giải quyết tốt một số vấn đề xã hội, hộ sử dụng điện, nước hợp vệ sinh được tăng lên, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,25% (năm 2009) xuống còn 5,28% (năm 2022). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị và ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện được củng cố và tăng cường, các dân tộc đoàn kết, thi đua phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định”.

Củng cố và phát huy

Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng. Qua đó đã động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức ngày hội ở khu dân cư đã được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc đã tạo bước chuyển mới và trở thành hoạt động chính trị, xã hội rộng lớn, thiết thực, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thật sự là sự kiện chính trị, xã hội của địa phương.

Người dân tham gia thi đấu thể thao sôi nổi trong ngày hội. Ảnh: THẠCH PÍCH

Đồng chí Chung Thị Phương Tâm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Tâm cho biết: “Cùng với việc phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến trên địa bàn xã được chú trọng triển khai thực hiện. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương “Người tốt, việc tốt” được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng. Qua đó, đã tạo nên làn sóng thi đua sôi nổi, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất cũng như đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân”.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức ngày hội và tham dự ngày hội. Thông qua việc ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta được vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử. Đặc biệt là việc tổ chức ngày hội với những nội dung phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng quê hương và phát triển đất nước. Cụ thể là việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh được thực hiện tốt. Xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; tăng cường tình đoàn kết thống nhất cao trong nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và có 1 đơn vị xã Hồ Đắc Kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Những “quả ngọt” từ các phong trào

Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động được các khu dân cư phát động, triển khai tại ngày hội, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ năm 2009 đến nay, công tác vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo được trên 4,7 tỷ đồng. Vận động nhân dân phát quang, treo bóng đèn thắp sáng, đắp bồi lề lộ, rải đá dăm ở các đường ngõ, xóm dài khoảng 45.585m, tương đương số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Xây dựng mới và sửa chữa 870 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 29,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã đầu tư xây dựng 64 cây cầu nông thôn tổng giá trị hơn 12,7 tỷ đồng. Các ngành, các cấp trong huyện cũng tổ chức tặng 64.535 phần quà cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và trường hợp đặc biệt khó khăn, trị giá gần 22,4 tỷ đồng. Năm 2022 có 25.399/26.819 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 94% (tăng 2.863 hộ so với năm 2009); có 56/56 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; có 107/107 cơ quan đạt chuẩn văn hóa…

Theo đồng chí Bùi Mỹ Thuận, thông qua tổ chức ngày hội, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy. Đó là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò và vị trí của mặt trận Tổ quốc ngày càng được đề cao. Những nội dung triển khai hoạt động của ngày hội được nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng. Các phong trào giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo bền vững thường xuyên được quan tâm triển khai thực hiện. Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp; tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội được khơi dậy và phát huy như: truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tình làng nghĩa xóm”… Kết quả là các danh hiệu văn hóa hàng năm đều tăng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất.

Từ những kết quả đạt được trong 2 thập kỷ qua, có thể khẳng định rằng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh.

THẠCH PÍCH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: