• Xây dựng Đảng

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ với phương châm “Đoàn kết kỷ cương - bản lĩnh linh hoạt - đổi mới sáng tạo - kịp thời hiệu quả”

25/07/2023 05:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Trọng Nhân
  • Thứ Ba, 25/07/2023 | 05:00

STO - Đó là ý kiến chỉ đạo đầy tâm huyết của đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng trong Thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, đo lường sự hài lòng của người dân, hiệu quả quản trị và hành chính công vào ngày 14/7/2023. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích những mặt được và chưa được. Từ đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt tập trung chỉ đạo nhằm cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, đo lường sự hài lòng của người dân, hiệu quả quản trị và hành chính công.

Thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về ý nghĩa và tầm quan trọng của lĩnh vực này, đó là: “Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, để khơi thông và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của các cấp ủy, chính quyền, của các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh; là công cụ đo lường khách quan, toàn diện sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá tính hiệu quả, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước”. Thực tế cho thấy, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận tụy, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cán bộ, công chức và người đứng đầu là tiền đề tạo sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh. Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: “Nâng cao kết quả các chỉ số là cách tốt nhất để nâng cao niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và sự hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp; tạo sự gắn kết giữa người dân và các cơ quan nhà nước, xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng so với các tỉnh, thành phố trong cả nước”.

Kết quả đánh giá và công bố các chỉ số trong năm 2022:

Có 2/4 chỉ số tăng điểm và vị trí xếp hạng. Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Có 2/4 chỉ số giảm điểm và vị trí xếp hạng. Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Việc ổn định và tăng các chỉ số nêu trên là chưa bền vững. Kết luận đã chỉ ra những vấn đề cần được cải thiện như: công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công, vấn đề chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, quản trị hành chính, chất lượng lao động… Bên cạnh đó, ý kiến kết luận cũng nhận định những hạn chế trong các chỉ số xuất phát từ các yếu tố chủ quan như: do nhận thức của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị, địa phương về cải cách hành chính chưa tốt; sự quan tâm và tính quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính còn hạn chế;... công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa thực hiện tốt.

Điều đặc biệt quan trọng trong kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhằm làm cơ sở cho việc chỉ đạo toàn diện việc cải thiện chỉ số, đó là: “Việc xác định kết quả các chỉ số, chúng ta cần nhận thức rõ, việc xác định kết quả các chỉ số không phải là cuộc chạy đua về thứ hạng giữa các tỉnh, các đơn vị, mà phải xem kết quả là thước đo, giúp địa phương, đơn vị “định lượng” cụ thể kết quả, mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, những vấn đề còn yếu thì phấn đấu hoàn thành, những vấn đề thực hiện tốt cần tiếp tục phát huy”.

Nhằm cải thiện tốt các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, đo lường sự hài lòng của người dân, hiệu quả quản trị và hành chính công, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc thực hiện 6 vấn đề quan trọng, bao gồm:

Vấn đề quan trọng đầu tiên đó là, tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính; Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sóc Trăng. Tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của các Chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS cấp tỉnh và các Chỉ số PAR Index, SIPAS của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kế đến là việc xác định những tiêu chí, nội dung tỉnh đạt được kết quả tốt, chúng ta phải tích cực duy trì và từng bước nâng dần chất lượng thực hiện. Đối với những chỉ số và những tiêu chí, nội dung còn hạn chế phải triển khai giải pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay và thực hiện thường xuyên, liên tục; trong đó, xác định rõ những nội dung hạn chế nào cần thời gian lâu dài; nội dung nào cần khắc phục ngay để chủ động đưa ra giải pháp phù hợp.

Về cải thiện các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI, kết luận yêu cầu, các cấp ủy, địa phương quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ “Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, coi đây là một nhiệm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình”. Tăng cường nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, động lực và mục tiêu của quá trình phục vụ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm giải trình, đối thoại với người dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia đóng góp ý kiến; công khai, minh bạch thông tin… Các sở, ngành phối hợp theo dõi chặt chẽ các chỉ số liên quan để làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Bên cạnh đó, thông báo kết luận cũng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hằng năm.

Song song với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc cải thiện các chỉ số, kết luận cũng giao Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, các chủ trương, chính sách, quy chế dân chủ ở cơ sở và các chỉ số nêu trên đến đoàn viên, hội viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh để tham gia, giám sát thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Vấn đề cuối cùng mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận đó chính là, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm tham mưu thực hiện đồng bộ, nhất quán chủ trương, chính sách của Nhà nước về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Với sự quyết tâm mạnh mẽ của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tin rằng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sóc Trăng trong năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ có những thay đổi theo hướng phát triển bền vững.

TRỌNG NHÂN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: