• Xây dựng Đảng

Cơ hội để rèn, phát huy phẩm chất, năng lực người cán bộ kiểm tra

21/07/2022 03:35 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 21/07/2022 | 03:35

STO - Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng luôn quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là công tác cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng theo Thông báo số 312-TB/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KTGS và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp.

Quá trình thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với công tác tư tưởng, động viên, khuyến khích tính tự giác của cán bộ; đồng thời, căn cứ vào sở trường, năng lực công tác của cán bộ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị luân chuyển cho phù hợp; cán bộ được luân chuyển có nhận thức đúng về chủ trương của Đảng, xác định rõ trách nhiệm và chấp hành nghiêm quyết định luân chuyển của cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngành Kiểm tra tỉnh Sóc Trăng luôn tạo cơ hội để tôi rèn và phát huy phẩm chất, năng lực người cán bộ kiểm tra. Ảnh: T.X

Thực hiện Thông báo số 312-TB/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về công tác KTGS và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra và Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã xây dựng và ban hành Đề án Luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp giai đoạn 2012 - 2015 và Đề án Luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện, trong đó chú trọng công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và quy trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức đảng.

Thực hiện chủ trương của Đảng về công tác luân chuyển cán bộ, các cấp ủy chỉ đạo ủy ban kiểm tra phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, tổng hợp nhu cầu luân chuyển cán bộ đi và đến ở cấp mình; thực hiện công tác luân chuyển cán bộ đảm bảo khách quan, khoa học, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Cán bộ được luân chuyển có đủ điều kiện, đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực, sở trường; có uy tín, chiều hướng phát triển và trong nguồn quy hoạch; xây dựng nội bộ đoàn kết, giữ gìn phẩm chất, đạo đức. Thời hạn cán bộ công tác tại nơi luân chuyển đến là 3 năm (trừ trường hợp do nhu cầu sắp xếp, bố trí cán bộ) bảo đảm đủ thời gian để cán bộ được luân chuyển phát huy sở trường, năng lực và trau dồi kinh nghiệm; định kỳ nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển theo quy định và hầu hết cán bộ được luân chuyển sau khi kết thúc thời hạn luân chuyển đều được tổ chức đảng nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có hướng triển vọng phát triển. Tỉnh ủy, các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, điều kiện cần thiết để cán bộ luân chuyển yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cống hiến, rèn luyện để trưởng thành, cụ thể như: hỗ trợ chính sách luân chuyển một lần; hỗ trợ chi phí đi, về hàng tháng; chế độ nhà công vụ và được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo quy hoạch…

Từ năm 2010 đến tháng 5-2021, toàn tỉnh có 14 lượt cán bộ được luân chuyển theo Thông báo số 312-TB/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư (8 lượt cán bộ lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp luân chuyển đến công tác ở các ngành, các cấp và 6 lượt cán bộ các ngành, các cấp luân chuyển đến ủy ban kiểm tra các cấp).

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nhu cầu luân chuyển cán bộ, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, lộ trình luân chuyển cán bộ theo nhiệm kỳ; định kỳ hàng năm, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, phương án luân chuyển và thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ theo Thông báo số 312-TB/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư. Các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đúng đắn việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và ngược lại là nhằm đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ nên đã thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: số lượng cán bộ được luân chuyển từ các ngành, các cấp về làm công tác KTGS và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp còn ít, chưa đạt theo số lượng cán bộ luân chuyển được quy định tại Thông báo số 312-TB/TW, ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, ngày 10-12-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 23-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KTGS của Đảng”. Việc Ban Bí thư ban hành Kết luận số 23-KL/TW, là cơ hội rất tốt để cấp ủy đảng luân chuyển cán bộ ở ủy ban kiểm tra để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra, giúp cán bộ trưởng thành hơn, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, nhất là hiện nay tình hình đang diễn biến khó lường, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, lạm quyền và lộng quyền, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ vẫn còn xảy ra nghiêm trọng... tác động không nhỏ đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chính vì thế, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức và năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, trung thực, khách quan, liêm khiết thì mới đủ sức để đảm đương nhiệm vụ KTGS trong tình hình mới.

Có thể khẳng định, hiện nay vị trí, vai trò của công tác KTGS và kỷ luật của Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố uy tín trong xã hội và niềm tin của nhân dân ngày càng cao. Đó là hành trang vô cùng quan trọng và quý giá cho mỗi cán bộ, công chức đang công tác trong ngành Kiểm tra và của mỗi cán bộ ở các bộ, ngành khác về công tác tại ủy ban kiểm tra.

KIỀU THANH XUÂN - ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: