• Xây dựng Đảng

Công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng ngày càng trong sạch, vững mạnh

11/02/2024 06:23 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 11/02/2024 | 06:23

STO - Năm 2023, năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, THAM MƯU HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG LỚN NHIỆM VỤ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Ngay từ đầu năm 2023, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Việc tham mưu cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết văn bản được thực hiện kịp thời. Nổi bật là đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện 20 văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng (gồm 1 chương trình, 7 quy định, 1 quyết định, 1 kết luận, 7 kế hoạch, 3 đề án); xây dựng 21 văn bản sơ kết, tổng kết đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Công tác tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng viên. Năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp 2.051 đảng viên mới, đạt 100,05% so với chỉ tiêu tỉnh phân bổ, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 48.879 đồng chí, với 644 tổ chức cơ sở đảng (231 đảng bộ cơ sở, 413 chi bộ cơ sở). Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư, đã tiến hành rà soát đưa vào danh sách sàng lọc 79 đảng viên; kết quả có 37 đảng viên được công nhận sự tiến bộ; 23 đảng viên tiếp tục giáo dục, giúp đỡ; 19 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do bỏ sinh hoạt Đảng.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, chú trọng. Trong năm 2023, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành đánh giá việc triển khai thực hiện các mô hình; thống nhất dừng thực hiện mô hình Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; dừng thực hiện thí điểm các mô hình kiêm nhiệm: bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện; trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện theo tình hình thực tế của một số địa phương; đồng thời, tham mưu ban hành Đề án tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; quyết định ban hành tạm thời danh mục, bản mô tả vị trí việc làm viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện,... làm cơ sở triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đương chức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023.

Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được xác định là một trong những nhiệm vụ thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đã triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trong năm 2023, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác cán bộ đối với 69 trường hợp; cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng 1.363 trường hợp; chế độ, chính sách cán bộ được triển khai thực hiện kịp thời; tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện. Ngoài ra, đã hoàn thành công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan, đảm bảo thực chất, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Các nội dung về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ được cụ thể hóa, ngày càng rõ ràng và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay. Chủ động và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng nắm chắc tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng năm 2023.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; việc tổ chức các tọa đàm khoa học, hội thảo chuyên đề đã góp phần giải quyết, làm sáng tỏ các vấn đề khó, vấn đề mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

QUYẾT TÂM, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NĂM 2024

Phát huy ưu điểm, kết quả tích cực đã đạt được, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cấp ủy trong năm 2024; tập trung tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thứ hai, tập trung tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng theo yêu cầu của Trung ương; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thứ ba, tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo quy trình, đúng quy định. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031), trên cơ sở đó, triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Phối hợp thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp và đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thứ tư, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên, quản lý tốt đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trên cơ sở bám sát các nguyên tắc, nội dung của Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương. Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài và đi nước ngoài về việc riêng theo quy định. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 6/1/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Thứ sáu, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra vi phạm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Quán triệt và thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Với sự đoàn kết nhất trí cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm và phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ các ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh, tin tưởng rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2024 sẽ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và rõ nét, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển.

  VÕ CHÍ CÔNG - ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: