• Xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng với mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

13/05/2024 04:42 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 13/05/2024 | 04:42

STO - Cách đây 58 năm, trong bài nói chuyện tại hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ thế nào là chi bộ “bốn tốt”. Theo Bác, chi bộ “bốn tốt” là đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân… Kế thừa tư tưởng của Người, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng luôn xem trọng việc xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó có mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Theo đồng chí Lý Bình Cang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, mục đích của việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị lần thứ mười sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TẤN PHÁT

THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” đảm bảo các tiêu chí cụ thể, các chi, đảng bộ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đây là nhiệm vụ quan trọng đối với các chi, đảng bộ. Trong đó, các chi, đảng bộ phải đảm bảo việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ cơ sở muốn đạt được tiêu chí "bốn tốt" cũng phải làm tốt công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kết nạp đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng; đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đặc biệt là phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ngoài ra, các chi, đảng bộ cũng phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, khiếu nại phức tạp, đông người, vượt cấp.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT

Trong sinh hoạt các “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng gần dân, sát cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy, bảo đảm vai trò hạt nhân. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tập thể cấp ủy mạnh dạn đấu tranh chống bệnh thành tích, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với cấp ủy chi bộ và đảng viên… Trong sinh hoạt có đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chị bộ, đảng bộ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia góp ý, giám sát hoạt động của cấp ủy. Cấp ủy thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu và phê bình, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu…

ĐOÀN KẾT TỐT, KỶ LUẬT TỐT, CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỐT

Các tiêu chí về đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, cán bộ, đảng viên tốt cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quan tâm đặc biệt. Theo đó, các “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” phải giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Thể hiện rõ trách nhiệm và tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong tham gia xây dựng, thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ. Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy và chế độ làm việc bảo đảm sự thống nhất hoạt động của các thành viên và tổ chức. Đặc biệt là thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của cấp có thẩm quyền. Hằng năm, tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, kết quả đúng thực chất.

Bên cạnh việc giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” còn phải thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng; về phẩm chất đạo đức, lối sống; về ý thức tổ chức kỷ luật; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

"Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn 6 cơ sở đảng (3 chi bộ và 3 đảng bộ) thực hiện thí điểm mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong năm 2024, sau đó sẽ nhân rộng ra các cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 6 chi, đảng bộ thí điểm gồm: Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng bộ Thanh tra tỉnh và Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng", đồng chí Lý Bình Cang thông tin thêm.

Hằng năm, căn cứ tiêu chí và kết quả thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xét, công nhận và khen thưởng đối với các “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Việc xây dựng mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" nhằm góp phần giữ vững tiêu chuẩn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền đối với Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TRỌNG NHÂN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: