• Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

15/02/2024 04:40 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 15/02/2024 | 04:40

STO - Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong đời sống xã hội vẫn luôn là mối nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta. Vì vậy, nếu không có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn kịp thời đều có thể dẫn đến tham nhũng, quan liêu, tiêu cực và làm mất vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Để giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết về đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức và công dân. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng phát động, lãnh đạo với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đã tạo ra luồng sinh khí mới, trở thành phong trào hành động cách mạng trong cả nước, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị - xã hội, bảo đảm cho nền kinh tế - xã hội của đất nước phát triển bền vững, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xác định công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đấu tranh ngăn chặn, xử lý tệ nạn tham nhũng, tiêu cực theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 677-QĐ/TU, ngày 21/4/2022 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Đồng thời, ban hành Công văn số 648-CV/TU, ngày 25/5/2022 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực. Đặc biệt là ban hành Quyết định số 702-QĐ/TU, ngày 8/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức 13 đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTN, tiêu cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường kiểm soát quyền lực và PCTN, tiêu cực trong công tác cán bộ, cũng như trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Để công tác PCTN, tiêu cực đạt hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. Theo báo cáo của Thanh tra Sóc Trăng (Cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trong tỉnh), toàn tỉnh hiện có 39/39 cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện xong việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định với 2.477 người thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, còn đẩy mạnh việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý và PCTN bằng nhiều biện pháp khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong 2 năm (2022 - 2023), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết 23 tin báo và đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 14 vụ việc, vụ án có 18 đối tượng liên quan đến tham nhũng, tội danh chủ yếu là tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, với tổng tài sản thiệt hại, thất thoát lên đến gần 20 tỷ đồng.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo, trong thực hiện nhiệm vụ PCTN, tiêu cực cần phải quyết liệt, không được ngán ngại. Ảnh: SỚM MAI

Bên cạnh những kết quả đạt được thì thời gian qua công tác PCTN, tiêu cực vẫn còn những mặt hạn chế. Đó là, một số cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Việc tự phát hiện, kiểm tra và xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém. Tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn khá phổ biến, gây bức xúc trong xã hội. Hành vi “tham nhũng vặt” của một số cán bộ, công chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý một cách triệt để. Việc kê khai tài sản, thu nhập của một bộ phận cán bộ, công chức còn nặng về hình thức. 

Mặc dù công tác giáo dục, tuyên truyền về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ cũng như các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực được triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhưng thực tế, thời gian qua vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực vẫn còn vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng, hành chính của Nhà nước và xử lý hình sự. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở một số ít đơn vị, địa phương nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế, tồn tại, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, cùng với sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và các thành viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực. Các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi cũng được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh đúng theo quy định pháp luật. Nhờ vậy, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm dần, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Để thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Tăng cường công tác phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác PCTN, tiêu cực. Kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ và tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy tội… Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhằm cảnh tỉnh, răn đe đối với những cán bộ, đảng viên đã và đang có ý định thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng. Cũng như xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị PCTN, tiêu cực.

UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội. Tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Xử lý và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quan hệ giải quyết công việc. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để kiểm soát quyền lực, nhất là nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tư pháp, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp và nhân dân trong việc tham gia vào công cuộc đấu tranh PCTN. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí và có biện pháp bảo vệ người tố giác, người cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực của các đối tượng vi phạm.

CAO TRÍ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: