• Xây dựng Đảng

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay

18/09/2023 05:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 18/09/2023 | 05:00

STO - Ngày 7/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã trình bày tham luận về kết quả đạt được, những hạn chế và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Báo Sóc Trăng trích, đăng nội dung tham luận của các đại biểu.

Qua các kỳ đại hội, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cần phải tiến hành liên tục.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp một cách khá đồng bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng (từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV đến nay, hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 94%); đồng thời, cũng đã xây dựng được một đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển (nửa nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 4.273 đảng viên mới, nâng số đảng viên lên 48.155 đồng chí; hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 92%).

Bên cạnh kết quả đạt được, thì chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm:

Về tổ chức cơ sở đảng: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số ít tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, nhất là khả năng phát hiện, đề ra biện pháp lãnh đạo để giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, cũng như trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Một số chi bộ, nội dung sinh hoạt thường lệ còn đơn điệu, chưa thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đạt hiệu quả cao và thiết thực. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân đạt tỷ lệ rất thấp (tỉnh chỉ có 23 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân trên tổng số 646 tổ chức cơ sở đảng, chiếm có 3,56%).

Về đảng viên: Công tác kết nạp đảng viên ở một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa quan tâm đến công tác quy hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; số đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân chỉ có 634 đồng chí, trên khoảng 44.000 lao động, chiếm tỷ lệ 1,44%. Tính chiến đấu của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa cao, có biểu hiện ngại va chạm. Một số đảng viên, xét về năng lực và tinh thần trách nhiệm chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoặc thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí phấn đấu (chỉ tính trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, toàn tỉnh có 675 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 262 đảng viên bị xóa tên và 35 đảng viên bị khai trừ).

Về nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, xác định có ba nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, sau đại hội, một số cấp ủy cơ sở có thay đổi về thành viên, nhiều đồng chí mới nên chưa nắm vững các quy định, hướng dẫn, dẫn đến còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai, một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thứ ba, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chưa làm tốt công tác quản lý đảng viên.

Từ thực trạng nêu trên, nhất là những mặt còn hạn chế và nguyên nhân đã được chỉ ra. Thời gian tới, trước mắt là từ nay đến cuối nhiệm kỳ; các cấp ủy cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất 6 nội dung trọng tâm, cũng là các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từ nay đến cuối nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Theo đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng việc xây dựng,ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác. Tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy có đủ năng lực lãnh đạo, nhiệt tình với công tác Đảng. Phấn đấu 100% bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, 95% cấp ủy viên cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% bí thư chi bộ, cấp ủy viên đều được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Cấp ủy cơ sở lựa chọn những nội dung, chủ đề phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ để sinh hoạt chuyên đề (trong đó, chú trọng những vấn đề mới, vấn đề cần quan tâm). Định kỳ 6 tháng và cuối năm, các cấp ủy tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc sơ kết, tổng kết của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đảm bảo phản ánh đúng thực chất. Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập các đoàn dự kiểm điểm các tập thể và cá nhân. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có dư luận bức xúc, thì phải xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng thì các tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm. Cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; đảm bảo công tác này phải được thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến rõ nét.

Thứ tư, phát huy vai trò của cấp ủy viên, cán bộ các cấp được phân công theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt ở các chi bộ, đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế số 10, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cán bộ được phân công theo dõi, nắm tình hình và dự sinh hoạt ở các chi bộ, đảng bộ phải phát huy vai trò, trách nhiệm; cùng với cấp ủy cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng; gắn trách nhiệm của cán bộ cấp trên với kết quả hoạt động của cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

Thứ năm, làm tốt công tác tạo nguồn gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên hằng năm; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Quan tâm kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, lực lượng vũ trang, trí thức, học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số, người có tôn giáo, lực lượng ưu tú trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, đảm bảo tính thiết thực, theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng, về nhiệm vụ và quyền hạn, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng.

Thứ sáu, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đảng viên. Cấp ủy cơ sở phải kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng đối với đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo mỗi đảng viên đều được giao nhiệm vụ phù hợp.

Tăng cường quản lý đảng viên là công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là những nơi, những vị trí dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; quản lý chặt chẽ đảng viên ra nước ngoài; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt đảng đối với đảng viên là sinh viên mới tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ, đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, dễ dãi trong công tác này.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong rằng, 6 giải pháp chủ yếu nêu trên sẽ được kiểm nghiệm trong thực tiễn; được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị nhằm mang lại hiệu quả cao.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để cùng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cũng là góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã đề ra.

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: