• Xây dựng Đảng

Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân phải bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai và đảm bảo chất lượng

04/12/2023 05:37 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 04/12/2023 | 05:37

STO - Ngày 4/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong phần tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện quy định và hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Thực hiện quy định và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành các văn bản quy định cụ thể nội dung này.

NÊU CAO TINH THẦN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH, TỰ SOI, TỰ SỬA

Cụ thể hóa quy định và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Quy định số 1459-QĐ/TU, ngày 17/11/2023 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 28/11/2023 về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Một trong những nội dung quan trọng về mục đích, yêu cầu được Tỉnh ủy xác định, việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đó chính là, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa để tập thể, cá nhân thấy được ưu điểm để phát huy; hạn chế khuyết điểm để tiếp thu khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt kết quả chất lượng trong kiểm điểm, đánh giá xếp loại.

Về đối tượng kiểm điểm gồm tập thể và cá nhân. Trong đó, về tập thể, có tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo quản lý; về cá nhân, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng; đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng; đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng) và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh.

NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM RÕ RÀNG, CỤ THỂ

Nội dung kiểm điểm là một trong những vấn đề được thể hiện rõ ràng, cụ thể, theo đó, cần tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; nguyên nhân, giải pháp và thời gian khắc phục. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tập trung kiểm điểm việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

Về nội dung kiểm điểm cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiến hành kiểm điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nội dung kiểm điểm gồm: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cá nhân phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng; biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật, khởi tố; trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC, HIỆU QUẢ

Phương pháp tiến hành trong công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị cũng được Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể đó là, về công tác chuẩn bị: Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và lấy ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định bằng hình thức phù hợp. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gởi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày làm việc. Những tập thể và cá nhân được gợi ý kiểm điểm, đối với những tập thể có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý nội dung kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các khuyết điểm, vi phạm. Về trình tự đánh giá, xếp loại, hoạt động của chính quyền, công tác chuyên môn, đoàn thể trước, tổ chức đảng sau; tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện đánh giá chất lượng sau khi có kết quả đánh giá công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý thì đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở nơi giữ chức vụ cao nhất. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ tương đương thì đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm ở nơi có thời gian công tác nhiều hơn. Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị thì đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu.

Thời gian kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các tập thể lãnh đạo, quản lý; các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm và đánh giá, xếp loại trước ngày 31/12/2023.

TRỌNG NHÂN (Tổng hợp)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: