• Xây dựng Đảng

Những điểm mới về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

07/11/2023 05:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Trọng Nhân
  • Thứ Ba, 07/11/2023 | 05:05

STO - Ngày 10/10/2023, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư ký Quy định số 125-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Quy định số 125). Quy định này thay thế Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX (gọi tắt là Quy định số 97).

Như vậy, sau hơn 19 năm thực hiện Quy định số 97, trên cơ sở căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống trong tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Bí thư ban hành Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định số 125 có đến 15 điều, nhiều hơn 4 điều so với Quy định số 97. Trong đó, đặc biệt là Quy định số 125 có thêm mục I quy định về phạm vi, đối tượng với 2 khoản của Điều 1, gồm khoản 1 quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và khoản 2, áp dụng đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII. (Ảnh: PC) (Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Về chức năng, Quy định số 125 thể hiện rõ hơn Quy định số 97, trong đó xác định, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và viên chức, người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Về nhiệm vụ, Quy định số 125 có 6 điều, hơn 1 điều so với Quy định số 97. Trong đó, có kế thừa và điều chỉnh cho phù hợp với các quy định khác của Đảng, cụ thể như, tên Điều 3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh có thay đổi vị trí giữa “an ninh, quốc phòng” (trong Điều 2 Quy định số 97). Điều 4 của Quy định số 125 bổ sung thêm từ “chính trị” trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng. Ngoài việc chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động,… tại khoản 3, Điều 4 còn thể hiện rất rõ nhiệm vụ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là điểm mới trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, trong Quy định số 125 cũng thể hiện rõ nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập đó là, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Điều 6). Tại khoản 1 và 2 của điều này, quy định, thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là, các chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời.

Quy định cũng thể hiện nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội (Điều 7) và Điều 8 Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên. Đây là những điểm mới được bổ sung nhằm hoàn thiện hơn nữa nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân,…

Về mối quan hệ công tác, nếu như Quy định số 97 xác lập 3 điều gồm: Điều 7 đối với thủ trưởng đơn vị; Điều 8 đối với các đoàn thể nhân dân và Điều 9 đối với cấp ủy và chính quyền địa phương thì Quy định số 125 có đến 5 điều quy định mối quan hệ này, cụ thể như sau: Tại Điều 9 quy định cụ thể đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập đối với tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp ủy cấp tỉnh); các quận, huyện, thị, thành ủy và tương đương thuộc tỉnh, thành ủy (gọi tắt là cấp ủy cấp huyện); Điều 10 đối với ban cán sự đảng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND cấp huyện và tương đương; Điều 11 đối với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ngoài ra, quy định cũng xác định mối quan hệ giữa đảng bộ, chi bộ này đối với thủ trưởng đơn vị, chủ tịch hội đồng quản lý (hội đồng trường) và đối với cấp ủy và chính quyền địa phương tại 2 Điều 12 và 13.

Những điểm mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

TRỌNG NHÂN (Tổng hợp)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: