• Xây dựng Đảng

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn hiện nay

03/10/2023 05:12 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 03/10/2023 | 05:12

STO - Ngày 7/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã trình bày tham luận về kết quả đạt được, những hạn chế và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Báo Sóc Trăng trích, đăng nội dung tham luận của các đại biểu.

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển với tốc độ nhanh chóng của các công nghệ số mới đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của xã hội, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có tổ chức đoàn thanh niên các cấp và đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Đây là lực lượng trẻ, có trình độ, năng lực, trí tuệ, có nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, thích ứng nhanh với quá trình chuyển đổi số, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, mạng xã hội; tương tác thường xuyên và khai thác có hiệu quả không gian mạng.

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 trong tổ chức đoàn các cấp. Trong đó, quyết liệt trong công tác triển khai, đảm bảo theo đúng định hướng của cấp trên; tổ chức nhiều hình thức học tập, quán triệt nghị quyết; vận dụng, triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn - hội - đội; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Về công tác xây dựng lực lượng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên quan tâm tiến hành rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thành lập ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc, xây dựng lực lượng cộng tác viên nòng cốt nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cấp tỉnh hiện nay có 23 thành viên Ban Chỉ đạo (trong đó có 1 trưởng ban và 2 phó trưởng ban), Tổ Thư ký có 2 đồng chí, Tổ Cộng tác viên có 16 đồng chí; cấp huyện có 208 thành viên ban chỉ đạo, tổ thư ký có 32 thành viên, 293 cộng tác viên; cấp cơ sở có 843 thành viên ban chỉ đạo, 45 thành viên tổ thư ký và 506 cộng tác viên.

Công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục, phổ biến, tuyên truyền lý luận chính trị, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được ban chỉ đạo, các cấp bộ đoàn duy trì thực hiện thường xuyên, tập trung vào các nội dung nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, VII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, XII, nghị quyết và chương trình hành động của đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, XIV; về vị trí, vai trò công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng; thông qua các hình thức: trực tuyến, các hội thi tìm hiểu, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt chuyên đề, phổ biến trên website, fanpage, mạng xã hội... thu hút trên 47.548 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, các ngày lễ lớn của đoàn, hội, đội; triển khai các đề án: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của thanh thiếu nhi.

Trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, bên cạnh việc chọn lựa nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp như: thông qua hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị… Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn đã tích cực chia sẻ chuyên mục “Sống xanh”, xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, lập chuyên mục “Tin tốt - Câu chuyện đẹp” trên fanpage Tỉnh đoàn Sóc Trăng. Qua đó mỗi tuần đăng tải, chia sẻ ít nhất 2 bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và ít nhất 2 bài viết về tấm gương thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc tin tốt - câu chuyện đẹp. Đồng thời, giao chỉ tiêu và chỉ đạo các thành viên, ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn triển khai thực hiện. Kết quả đã có 1.128 tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trên 4.560 tin tốt, câu chuyện đẹp và tấm gương thanh niên được đăng tải, chia sẻ.

Công tác nắm tình hình tổ chức hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh thông qua việc chỉ đạo, nắm bắt tình hình trên nhóm Viber của Ban Chỉ đạo, việc trao đổi thông tin hai chiều được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, qua đó đã phát huy tính kịp thời, nhanh chóng trong việc triển khai thông tin, nắm tình hình từ các đơn vị trực thuộc. Trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các thành viên phát huy tinh thần của tuổi trẻ tích cực tham gia đấu tranh đối với các tài khoản xấu độc, bài viết có thông tin không đúng sự thật về các vấn đề chính trị, chống phá… theo chỉ đạo hằng tuần của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn và cấp tỉnh. Theo đó, khi có thông tin xấu, độc, chống phá, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn và ban chỉ đạo 35 cấp huyện khẩn trương tổ chức lực lượng để triển khai “báo cáo sai phạm” (report) theo chỉ đạo vào đúng các khung giờ quy định trước nhằm đảm bảo hiệu quả. Thông tin chỉ đạo đều được thực hiện theo chế độ mật (không chụp lại tin nhắn, không triển khai qua zalo, không triển khai cho lực lượng học sinh, sinh viên, không bình luận vào bài viết nhằm tăng lượng tương tác). Trong công tác này, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn chỉ đạo mỗi đơn vị đoàn cấp huyện triển khai lực lượng thực hiện việc report đảm bảo mỗi đơn vị có từ 10 - 20% số lượng đoàn viên hiện có tại đơn vị tham gia. Qua đó đã thực hiện hơn 212.766 lượt report đối với các bài viết, video, tài khoản của các thế lực thù địch, chống phá. Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn đã triển khai đánh sập được 4 bài viết theo chỉ đạo của Trung ương. Ngoài ra, từ đầu tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chuyên trang trên mạng xã hội, với tên “Ngọn Cờ Hồng”, tần suất đăng tải 4 tin/tuần phục vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết quả trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Sóc Trăng vinh dự được Trung ương Đoàn tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 và bằng khen sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 Trung ương Đoàn.

Thời gian qua, ban chỉ đạo 35 các cấp của tỉnh cơ bản nắm được phương thức tổ chức, thực hiện từng bước đạt hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên và lực lượng nòng cốt đa số có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức tốt về các biểu hiện chống phá của các thế lực thù địch thông qua những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của ta; sớm được tiếp cận thông tin tích cực, đa chiều và chính thống thông qua nhiều nền tảng xã hội và thực tiễn phong trào; ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin. Hoạt động từng bước đi vào nề nếp, góp phần vào công tác nắm bắt, định hướng thông tin ngày càng rõ ràng. Đảm bảo các điều kiện cần và đủ để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, tham gia đánh sập các trang, bài viết. Công tác phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được thực hiện cơ bản hiệu quả. Nhiều tác giả tham gia cộng tác viết bài để tuyên truyền; việc giới thiệu các gương điển hình ngày càng được đoàn viên, thanh niên và xã hội quan tâm, chia sẻ, lan tỏa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số hạn chế, khó khăn như sau:

Công tác triển khai từ Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh giai đoạn đầu còn chậm so với thời gian theo quy định của Trung ương Đoàn, từ ban hành các văn bản chỉ đạo cho đến việc quán triệt, định hướng cho các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện; chọn lựa giải pháp hiệu quả để triển khai. Chủ yếu là thông tin tuyên truyền mang tính một chiều dạng văn bản mật từ tỉnh xuống cơ sở. Do đó, không phát huy hiệu quả công tác đấu tranh, giai đoạn đầu, số lượng và số lượt tham gia của đoàn viên, thanh niên rất ít. Thực trạng này do Ban Chỉ đạo tỉnh còn lúng túng về cách thức thực hiện, không đủ thông tin triển khai và thiếu tính chủ động trong việc thỉnh thị, xin ý kiến cấp trên cũng như học tập các đơn vị làm tốt.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên còn thiếu chủ động trong chia sẻ, theo dõi các trang, tin bài mang tính đấu tranh, phản tuyên truyền. Đây là thực trạng khá phổ biến ở một số bạn trẻ, do thờ ơ với chính trị, thiếu tinh thần trách nhiệm vì nhiệm vụ chung, thiếu quan tâm vấn đề thời sự, dư luận và những gì diễn ra xung quanh, có lúc tư tưởng còn mơ hồ, thiếu mục đích và lý tưởng sống.

Công tác phát hiện, nhận diện và tổ chức đấu tranh với các thông tin xấu độc còn hạn chế. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do kiến thức nền và nhận thức của một số đoàn viên thanh niên chưa cao, dẫn đến tình trạng bị động trong thực hiện nhiệm vụ; chỉ khi nào có chỉ đạo, định hướng và yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh thì mới thực hiện, nhưng cũng chưa thực sự nhiệt tình và sáng tạo trong cách thức tổ chức, triển khai.

Việc đấu tranh, gỡ trang, bài viết phản động chưa hiệu quả, gây lãng phí thời gian, công sức, nhưng lại không giải quyết được tận gốc vấn đề. Vấn đề này diễn ra nhiều ở giai đoạn đầu, do các đơn vị chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng đội ngũ đấu tranh, đối tượng còn rộng rãi, không quản lý được thông tin tài khoản ảo; việc thực hiện phương thức đấu tranh không đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo, một số đồng chí tương tác với các bài viết thông qua các bình luận hoặc chia sẻ mang tính chất phản bác, điều này vô tình làm tăng lượng tương tác, làm công tác đấu tranh càng khó khăn hơn vì đa phần các tài khoản đều là tài khoản ảo. Khi cần rút kinh nghiệm hoặc yêu cầu xóa các tương tác thì không tìm được “tác giả” của các tài khoản ảo đó.

Một số cấp bộ đoàn chưa triển khai trên nền tảng Viber kịp thời, không đảm bảo tính bảo mật; số lượng, số lượt đấu tranh vẫn còn ít so với số lượng đoàn viên, thanh niên hiện có của đơn vị.

Các giải pháp tuyên truyền dành riêng cho các khu vực, đối tượng đặc thù vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số chưa thực sự thường xuyên và phong phú, nhằm tác động sâu sắc trong xã hội, tạo sự lan tỏa và chuyển biến trong nhận thức của đoàn viên, thanh niên, người dân.

Đa số đoàn viên, thanh niên của tỉnh ít tham gia viết bài đấu tranh phản bác chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chủ yếu tham gia báo cáo sai phạm theo chỉ đạo và lan tỏa thông tin tích cực. Bên cạnh đó, một số bài viết đấu tranh của các tác giả vẫn còn mang tính hàn lâm, ngôn ngữ ẩn dụ, trào phúng, liên kết nhiều thông tin nên có lúc khó hiểu, khó dùng để tuyên truyền.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt, tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đoàn viên và nhân dân.

Tiếp tục trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ ban chỉ đạo các cấp, lực lượng nòng cốt để làm tốt nhiệm vụ đấu tranh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về “Việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”.

Tiếp tục phát triển các kênh tuyên truyền, định hướng, đấu tranh, phản biện xã hội của tổ chức đoàn, tập trung phát triển trên môi trường mạng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng vào thị hiếu của đoàn viên, thanh niên, tạo ra những kênh tuyên truyền có ủng hộ lớn.

Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; thường xuyên tổ chức tập huấn để xây dựng đội ngũ thực sự gọn, chất lượng, hiệu quả, nhiệt tình.

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: