• Xây dựng Đảng

Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên

17/09/2023 09:20 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 17/09/2023 | 09:20

STO - Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Đồng chí Lâm Anh Khoa - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, hằng năm đều phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu giao. Các cấp ủy đảng trong tỉnh rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 07-ĐA/TU về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới, Chỉ thị số 15-CT/TU về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên giai đoạn 2023 - 2025 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Bên cạnh đó, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch, đề án, nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, đề ra chỉ tiêu trong cả nhiệm kỳ, từng năm. Từ đó, số lượng đảng viên mới phát triển hằng năm đề đạt chỉ tiêu được giao.

Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: CHÍ BẢO

Thị xã Vĩnh Châu là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng, dân tộc Khmer chiếm 52,52%, dân tộc Hoa chiếm 17,12% dân số toàn thị xã, Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu chú trọng tăng cường công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Đồng chí Phan Thị Xinh Hưởng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Vĩnh Châu cho biết: “Công tác phát triển Đảng được Ban Thường vụ Thị ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Đảng bộ thị xã. Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đều có xây dựng kế hoạch quy hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng có sự chủ động trong công tác quy hoạch tạo nguồn; trong quy hoạch chú trọng tạo nguồn từ cơ sở đảm bảo theo nguyên tắc và quy định của Đảng. Từ đó, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (kể cả chi bộ cơ sở) có bước chủ động trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn kết nạp Đảng kịp thời, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, nữ, đội ngũ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và địa bàn dân cư… Từ đó, hằng năm công tác kết nạp đảng viên đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của Thị ủy và chỉ tiêu tỉnh giao.

Những năm qua, phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng được quan tâm, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có phẩm chất tốt cho Đảng; từ đó, đã tạo được lớp đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, có hoài bão và khát khao cống hiến. Đồng chí Huỳnh Quốc Quy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết: “Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có trên 22.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại 42 đoàn trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Đây là nguồn nhân lực dồi dào, là lực lượng trẻ năng động, nhiệt huyết, rất cần được rèn luyện, bồi dưỡng để lựa chọn những đoàn viên ưu tú giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với sự phối hợp chặt chẽ của trường học, tổ chức đoàn, những năm gần đây, số lượng sinh viên tích cực phấn đấu vào Ðảng ngày càng nhiều, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Từ đó, nhiều đảng viên đã được chăm bồi và thử thách trưởng thành. Chỉ riêng niên học 2022 - 2023 đã có 122 đoàn viên là học sinh được kết nạp Đảng”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023 đã kết nạp 4.273 đảng viên mới, bình quân hàng năm phát triển 1.643 đảng viên, đạt 30,63% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng hiện nay lên 48.155 đảng viên.

Gỡ khó cho công tác tạo nguồn phát triển Đảng

Tuy nhiên, hiện nay công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, nguồn phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, khu dân cư không còn nhiều do phần lớn thanh niên học tập, làm việc nơi khác, ít tham gia các hoạt động phong trào của ấp, khóm; trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tỷ lệ phát triển đảng viên còn thấp; trong khu vực trường trung học phổ thông; trung cấp và cao đẳng số lượng phát triển đảng viên còn chưa tương xứng với quy mô, số lượng đoàn viên là học sinh, sinh viên.

Theo đồng chí Lâm Anh Khoa, những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đặc biệt quan tâm đối với công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, căn cứ chỉ tiêu nghị quyết đại hội, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tiễn, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng tổ chức đảng trực thuộc để thực hiện. Các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, chăm bồi. Chú trọng quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên từ lực lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, khu dân cư, bộ đội xuất ngũ, lực lượng dân quân tự vệ, đội ngũ trí thức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Qua đó, số lượng đảng viên mới phát triển không những đạt chỉ tiêu, mà từng bước nâng cao về chất lượng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên; một số nơi chất lượng đảng viên mới phát triển còn thấp, có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa xem trọng chất lượng; một số ít đảng viên dự bị chưa được quan tâm chăm bồi nên về nhận thức chưa được nâng lên; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên dẫn đến phải xóa tên trong danh sách đảng viên.

Những năm gần đây, số lượng học sinh, sinh viên tích cực phấn đấu vào Ðảng ngày càng nhiều, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Ảnh: QUÝ NGUYÊN

Đồng chí Lâm Anh Khoa cũng cho rằng, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trước mắt và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Phải tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Bên cạnh đó, thường xuyên tiến hành kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn, khu dân cư, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; lĩnh vực giáo dục, y tế, công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương; học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đối với tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cần chú trọng tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng gắn liền với đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực nhằm tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên tham gia để giao lưu, thể hiện khả năng, kỹ năng. Qua đó, phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, giáo dục nhân tố tích cực trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng, người có uy tín để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: