• Xây dựng Đảng

Thêm sức mạnh để lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới

25/01/2023 05:37 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 25/01/2023 | 05:37

STO - Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là một trong những nội dung lớn luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta khẳng định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong đó đổi mới và chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng là khâu đột phá. Đó là bước cơ bản để Đảng không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năng động và chủ động

Tại Sóc Trăng, trong những năm qua, Tỉnh ủy luôn xác định việc tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định đến sự thành công trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Để thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp chủ yếu, đó là củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao bằng khen cho 3 đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2021. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã năng động, chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Theo đó, các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức biên chế, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong đó chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để thực hiện thành công mục tiêu, yêu cầu, các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, các cấp ủy cũng đã tập trung xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng công tác kiện toàn, quy hoạch, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong hệ thống chính trị. Đồng thời, các cấp ủy quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và công tác kết nạp đảng viên; thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên đúng thực chất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, sàng lọc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chuyển biến tích cực

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong giai đoạn 2016 - 2021, các cấp ủy đã tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 66 tổ chức cơ sở đảng, giải thể 38 tổ chức cơ sở đảng đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tính đến cuối tháng 11/2022, toàn tỉnh Sóc Trăng có 15 đảng bộ cấp trên cơ sở, 648 tổ chức cơ sở đảng, với 48.011 đảng viên.

Theo nhận định của Tỉnh ủy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, đã tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Hầu hết cấp ủy viên các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; có đạo đức, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề từng bước được nâng lên, khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đảng viên. Bên cạnh đó, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được quan tâm hơn và ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ, đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường. Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức đảng. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là cơ sở vững chắc đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở. Tại Sóc Trăng, với kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy đã góp phần bồi đắp thêm sức mạnh để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới; qua đó tạo nền tảng vững chắc để Tỉnh ủy tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

QUỲNH LAM

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: