• Xây dựng Đảng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng

23/01/2023 03:54 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 23/01/2023 | 03:54

STO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, hoạt động kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên

Những năm gần đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát năm sau luôn cao hơn năm trước. Nội dung tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, có chuyển biến rõ nét và kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đem lại niềm tin trong Đảng và trong nhân dân.

Các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai sâu rộng những nội dung quan trọng của các nghị quyết có liên quan công tác xây dựng Đảng đến từng tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt trong các cuộc họp chi bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương lãnh đạo sát với tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động và những biểu hiện không bình thường đối với một số cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong công tác. Từ đó, góp phần cho công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng” ở tất cả các lĩnh vực, các ngành và không có “vùng cấm”. Kết hợp giám sát của Đảng với giám sát của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và giám sát của nhân dân. Mở rộng giám sát trên tất cả các địa bàn, chú trọng vào những nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề đảng viên và nhân dân quan tâm để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định. Ảnh: CHÍ BẢO

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra đối với 355 tổ chức đảng, 472 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 115 tổ chức đảng, 140 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021); giám sát chuyên đề 173 tổ chức đảng, 219 đảng viên (tăng 15 tổ chức, 52 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021). Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 94 đảng viên (tăng 32 đảng viên so cùng kỳ năm trước), trong đó khiển trách 56, cảnh cáo 24, cách chức 4, khai trừ 10. Nội dung vi phạm chủ yếu là thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý đất đai, tài chính… Ngoài ra, còn xóa tên cho ra khỏi Đảng 76 đảng viên do bỏ công tác, bỏ sinh hoạt chi bộ (giảm 51 đảng viên so cùng kỳ năm trước). Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định, thẩm quyền, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; hình thức kỷ luật tương xứng với mức độ vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra các cấp còn góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 11-CTr/TU, ngày 14/9/2021 thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt là thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo, nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong những năm tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động, làm cho tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở.

Để đạt được mục tiêu này, cùng với việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng bằng những giải pháp chủ yếu là nâng cao nhận thức cho cấp ủy về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Tổ chức cho cấp ủy, chi ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu rộng hơn nữa, nắm vững và tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt là Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xem đây là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thường xảy ra dấu hiệu vi phạm, trước hết là về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt Đảng, quan liêu, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí; về giữ gìn đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa vi phạm từ khi còn manh nha ngay tại cơ sở, từ trong đảng bộ, chi bộ. Chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị, tổ chức về năng lực lãnh đạo, quản lý, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đảng bộ cơ sở phải coi trọng việc phát huy vai trò trách nhiệm của ủy ban kiểm tra trong việc tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Việc bố trí cán bộ kiểm tra, phân công cán bộ giám sát phải được đào tạo chính quy, bảo đảm có đủ bản lĩnh, không ngại đụng chạm, thẳng thắn, trung thực, khách quan, công tâm, nghiêm túc, không hẹp hòi, định kiến nhưng phải thấu tình, đạt lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng ta xác định: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng và có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu trên đây, vận dụng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ sẽ nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà.

CAO TRÍ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: