• Xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng:

Tiếp tục đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

21/02/2023 04:46 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 21/02/2023 | 04:46

STO - Trong năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện toàn diện các mặt công tác, thực hiện đạt và vượt 6 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022.

Trong năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là triển khai cho đảng viên, quần chúng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết bảo đảm tiến độ, thời gian quy định. Tổ chức cho đảng viên, quần chúng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở duy trì sinh hoạt đúng quy định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề bảo đảm đúng thời gian, yêu cầu và nâng cao chất lượng sinh hoạt, kết quả phần lớn thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy; đổi tên Đảng ủy Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; triển khai kế hoạch mở đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoàn thành quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025; công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu (trong năm đã kết nạp 183/180 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao); hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: SỚM MAI

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp thành lập mới chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân, giải thể những chi bộ hoạt động yếu kém. Đồng thời, ban hành Nghị quyết chuyên đề “Về nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh”; Kết luận “Về giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình” trong Đảng bộ Khối. Kết quả, so năm 2021 thì chất lượng tổ chức cơ sở đảng có nâng lên, năm 2021 có 85 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 17 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ 10 đơn vị, năm 2022 nâng lên 95 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng lên 19 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giảm xuống còn 6 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phạm Kim Hùng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng cho biết, chi bộ xem “Sinh hoạt chuyên đề” là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời cũng là nhân tố quyết định đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Những năm gần đây, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng rất quan tâm chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành trên địa bàn.

Song song đó, các chi, đảng bộ trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2022, các doanh nghiệp trong khối góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 26.235,86 tỷ đồng, vượt 26,09% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 574,45 triệu USD, vượt 9,01%; lợi nhuận 1.563,46 tỷ đồng, vượt 35,87% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 1.856,07 tỷ đồng, vượt 3,78% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người khoảng 7,9 triệu đồng/tháng. Các ngân hàng huy động vốn đạt trên 22.146,59 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 34.185 tỷ đồng.

Các chi, đảng bộ trong Khối phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Ảnh: CHÍ BẢO

Với những kết quả đạt được trong năm qua, đồng chí Lý Bình Cang - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm 2023, đảng bộ tiếp tục đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt, vượt 6 chỉ tiêu đã đề ra năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có giải pháp giải quyết kịp thời. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, khai thác và sử dụng hiệu quả mạng xã hội, nhất là thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 6/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm trong khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng… đặc biệt, giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức học tập các nghị quyết.

Chỉ đạo cấp ủy, đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong các tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 15/10/2021 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề trong năm 2023…

Năm 2023, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp đề ra 6 chỉ tiêu và những giải pháp cụ thể tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: