• Xây dựng Đảng

Tuyên giáo Sóc Trăng thực hiện tốt vai trò định hướng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới

23/01/2023 04:11 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 23/01/2023 | 04:11

STO - Năm 2022, trước thời cơ và thách thức đan xen, ngành Tuyên giáo Sóc Trăng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tạo tiền đề thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2023.

Từ đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo Sóc Trăng đã chủ động bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp cộng tác giữa các ngành trong khối tuyên giáo, việc chỉ đạo, điều hành chủ động của Lãnh đạo Ban và sự nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác tham mưu cấp ủy trên các lĩnh vực có sự chủ động, từng bước đi vào chiều sâu và đạt chất lượng tốt hơn. Việc nắm bắt dư luận, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, sát tình hình thực tiễn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm đối với những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến; điều tra dư luận xã hội có sự đổi mới về hình thức tổ chức (điều tra trực tuyến). Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được tăng cường; việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt. Công tác giáo dục lý luận chính trị vượt kế hoạch với những kết quả nổi bật; các đề tài lịch sử được quan tâm thực hiện đúng thời gian quy định; tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện quan trọng của tỉnh, các cuộc thi, hội thi được thực hiện kịp thời, chất lượng được nâng lên.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: CHÍ BẢO

Năm 2023 là năm bản lề tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trước thời cơ và thách thức đan xen, với chức năng, nhiệm vụ và phương châm “đi trước mở đường”, ngành Tuyên giáo Sóc Trăng quyết tâm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ định hướng tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới, cụ thể gồm:

Một là, tiếp tục bám sát Nghị quyết năm 2023 của Đảng bộ tỉnh gắn với phương châm xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới”, ban tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các chương trình hành động của Tỉnh ủy gắn với các nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2023 của tỉnh: “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng dư luận xã hội. Quan tâm thường xuyên đến việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Quan tâm theo dõi, định hướng tốt thông tin trên báo chí, mạng internet, kịp thời chấn chỉnh những thông tin sai lệch, bịa đặt…; tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng trên địa bàn.

Triển khai Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các dân tộc tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: CHÍ BẢO

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện đời sống xã hội; tạo sự kết nối và phát huy sức mạnh tổng hợp, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Định hướng tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tập trung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư của tỉnh; công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển - đảo, biên giới quốc gia; những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo tại địa phương...

Bốn là, tăng cường vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền báo chí - xuất bản; phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Chủ động trong nắm bắt thông tin, nhất là phát hiện các sai phạm của báo chí, xuất bản điện tử trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tham mưu và cơ quan chức năng để xứ lý kịp thời; chủ động cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí, xuất bản; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động trên không gian mạng. Định hướng công tác văn hóa - văn nghệ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giảng dạy lý luận chính trị ở trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ở các ngành, các địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương cho thế hệ trẻ, nhất là trong học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sáu là, tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy ban tuyên giáo các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực tham mưu cho cấp ủy đối với công tác tuyên giáo, nhất là đối với ban tuyên giáo ở cơ sở. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ sắp xếp, bố trí cho đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

LÂM TẤN HÒA - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: