• Chính quyền

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách thủ tục hành chính

23/03/2023 04:55 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 23/03/2023 | 04:55

STO - Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm tới công tác cải cách hành chính, kịp thời tham mưu ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính từng năm. Đồng thời quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thông suốt trên tất cả các lĩnh vực của ngành, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong hoạt động.

Căn cứ kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác cải cách hành chính, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Thanh tra tỉnh đã thực hiện hoàn tất 20/20 nhiệm vụ cụ thể, tương ứng với 36/36 sản phẩm, đạt 100% kế hoạch đề ra gồm: kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; kế hoạch tự kiểm tra về công tác cải cách hành chính; kế hoạch đánh giá nội bộ… Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã được thực hiện khoa học, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, cơ bản đảm bảo cơ cấu hợp lý với thực tế. Hiện nay, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có 4 lãnh đạo, 5 phòng chuyên môn với tổng số 32 công chức và 4 hợp đồng lao động. Nhìn chung, hoạt động thanh tra có hiệu quả, công tác đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ cho công chức trong ngành Thanh tra được quan tâm, tạo điều kiện. Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 22/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tinh giản biên chế.

Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử cũng được Thanh tra tỉnh chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện tại, Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì và áp dụng chữ ký số trong phát hành văn bản của cơ quan, góp phần tiết kiệm chi phí thường xuyên gửi, nhận, xử lý và lưu trữ các văn bản, tài liệu dạng bản giấy trong hoạt động của đơn vị, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính. Đồng thời, tiếp tục duy trì và áp dụng các phần mềm kế toán MISA, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm giao dịch trực tuyến công với kho bạc nhà nước, phần mềm khai báo bảo hiểm xã hội qua mạng…

Người dân đang được cán bộ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn làm các thủ tục cần thiếtẢnh: KIM NGỌC

Thời gian qua, đơn vị thực hiện thông qua hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-TTr, ngày 17/6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của các phòng thuộc đơn vị. Thanh tra tỉnh đã tiến hành việc đánh giá 5 đơn vị bao gồm: đại diện lãnh đạo và thư ký ISO; Văn phòng; Phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 1, Phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 2, Phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 3, Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng, giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra, cung cấp tài liệu đến các đơn vị được đánh giá. Kết quả có 5/5 đơn vị trực thuộc đạt loại kiểm tra tốt trở lên.

Công việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung đã đề ra tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh và kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị luôn đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, gắn với thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian gần đây, Thanh tra tỉnh còn xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; đồng thời, triển khai thực hiện việc đăng tin, bài viết tuyên truyền về cải cách hành chính lên chuyên mục ít nhất 1 tin, bài/quý. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Để thực hiên nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 27/8/2019 triển khai thực hiện, qua đó chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc quán triệt chỉ thị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đầu năm 2022 đến nay, Thanh tra tỉnh đã rà soát việc thanh tra doanh nghiệp còn xử lý chồng chéo, đã loại trừ nhiều lượt doanh nghiệp bị trùng lặp, đảm bảo nguyên tắc mỗi doanh nghiệp chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra, kiểm tra trong năm. Thanh tra tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; triển khai hiệu quả quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh luôn cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, xác định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng công chức trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Đơn vị tổ chức họp định kỳ hàng tháng để kịp thời nhắc nhở, động viên công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, sử dụng thư điện tử công vụ trong việc chuyển hồ sơ, thông tin thay cho hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh thất lạc hồ sơ, tăng tính cơ động trong việc xem và giải quyết công việc. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ; tuân thủ đúng các thủ tục tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013.

Mấy hôm trước, chúng tôi tình cờ gặp ông Trương Văn Bình, ở phường 3, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng. Qua trò chuyện, ông Bình cho biết đến đây để khiếu nại về việc giải tỏa đền bù căn nhà và đất của gia đình. Ông Bình chia sẻ: "Tôi lên đây nhiều lần, cán bộ thanh tra tiếp tôi luôn ứng xử có văn hóa, hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn. Đặc biệt, lãnh đạo, cán bộ của Thanh tra tỉnh luôn tuân thủ đúng các thủ tục tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013”.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, lãnh đạo đơn vị sẽ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 đã ban hành. Ngoài ra, thanh tra thực hiện việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính của cơ quan. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và theo dõi tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng tại cơ quan theo kế hoạch đã ban hành. Thường xuyên duy trì, cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 tại đơn vị. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức…

 KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: