• Chính quyền

Sóc Trăng đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính

23/01/2024 04:49 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 23/01/2024 | 04:49

STO - Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng nên được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng quan tâm, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC xuyên suốt trong thời gian qua. Cùng với đó là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nên công tác CCHC của tỉnh trong năm 2023 đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 15/7/2023 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 21/8/2023 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các lĩnh vực CCHC.

Trong năm 2023, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng được quan tâm thực hiện. Theo đó, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua 18 nghị quyết quy phạm pháp luật và ban hành 23 quyết định quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành đều đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành theo quy định, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian tới, tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho gần 200 đại biểu là công chức pháp chế và công chức được phân công soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật từ tỉnh đến cơ sở.

Việc quản lý xử lý vi phạm hành chính, tỉnh đã hoàn tất kiểm tra tại 7 đơn vị cấp huyện và 14 đơn vị cấp xã. Đồng thời, tỉnh còn tổ chức 6 hội nghị tập huấn hướng dẫn cập nhật dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương cho 325 đại biểu là cán bộ đầu mối về xử lý vi phạm hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đưa cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính vào vận hành chính thức kể từ ngày 1/4/2023. Theo đó, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đang tích cực cập nhật hồ sơ xử lý vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu nhằm kịp thời quản lý, tra cứu thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đối với công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các sở, ngành đã rà soát thường xuyên 25 văn bản quy phạm pháp luật. Qua rà soát đã kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ 25/25 văn bản. Đồng thời, còn tổ chức rà soát 65 nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh ban hành giai đoạn 2016 - 2020. Qua kết quả rà soát có 15 nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ. Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 3/1/2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh năm 2022.

Công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Ảnh: KIM NGỌC

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Thời gian qua, tỉnh tập trung hướng dẫn 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chip và trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, trọng tâm là không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về  Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong việc triển khai thực hiện đề án theo tinh thần của Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá TTHC theo lĩnh vực quản lý. Kết quả, có 13 TTHC kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, tổng chi phí tiết kiệm được trên 600 triệu đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 23,37%, đạt 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 được kiến nghị đến các bộ xem xét, xử lý. Trên cơ sở các quyết định công bố TTHC của các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 109 quyết định công bố đối với 740 TTHC; cập nhật và “chuẩn hóa” dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; ban hành 56 văn bản gửi các cơ quan có liên quan để niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các quyết định công bố, bãi bỏ TTHC của các bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh. Tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh đã được công bố, công khai còn hiệu lực thi hành là 1.854 TTHC. Riêng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã là 65 TTHC.

Theo đồng chí Đặng Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, công tác CCHC của huyện trong năm qua tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát nội dung và kế hoạch CCHC đã đề ra. Hiện nay, cấp huyện còn 271 TTHC và xã còn 128 TTHC đang áp dụng. Tất cả các TTHC trong phạm vi áp dụng đã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, xã. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được đăng tải lên phần mềm một cửa điện tử huyện để các tổ chức, cá nhân có thể thuận tiện tìm hiểu, tra cứu các TTHC khi có nhu cầu. Số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm 2023 là trên 45.871 hồ sơ, trong đó, cấp huyện tiếp nhận 10.401 hồ sơ, đã giải quyết 9.189 hồ sơ, đúng hạn 9.189 hồ sơ, trong hạn 1.212 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; cấp xã tiếp nhận 35.470 hồ sơ, đã giải quyết 35.470 hồ sơ, đúng hạn 35.470 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

Đồng chí Trần Phước Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng cho biết, trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC theo đúng tiến độ quy định. Văn bản quy phạm pháp luật ban hành đảm bảo chất lượng. Các TTHC được công bố, công khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. Năm 2024, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2021 - 2030. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công khai, minh bạch các TTHC. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương. Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng lớn về cải cách TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra. Tổ chức thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đã đề ra. Đồng thời tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ…

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: