• Chính quyền

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

27/02/2022 06:17 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 27/02/2022 | 06:17

STO - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thời gian qua, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Năm 2021 là một năm đánh dấu sự thành công trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh, là mốc thời gian sắp xếp một cách đồng bộ và mạnh mẽ. Ở cấp tỉnh đã giảm 34 phòng thuộc sở, ban ngành, giảm 4 chi cục, tương đương trực thuộc sở, ban ngành, giảm 21 phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tương đương thuộc sở, ban ngành. Cấp huyện cũng thực hiện giảm 10 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, trong đó, có 9 phòng y tế và 1 phòng dân tộc. Ngoài ra, tỉnh cũng đã hoàn thành việc quy định lại số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện đảm bảo nguồn lãnh đạo quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong sắp xếp tổ chức bộ máy không thực hiện giao số lượng cấp phó đồng đều giữa các cơ quan với nhau nhằm tránh tình trạng vừa thừa, vừa thiếu lãnh đạo quản lý, tạo tính chủ động trong giải quyết công việc cũng như tính chất, quy mô hoạt động đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để bố trí, sắp xếp, điều chuyển nhân sự một cách hợp lý. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Cán bộ bộ phận một cửa huyện Trần Đề (Sóc Trăng) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: HẢI HÀ

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị đã tiến hành sáp nhập các phòng: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Pháp chế, Phòng Kinh tế, Phòng Khoa giáo văn xã thành “Phòng Tổng hợp”, sáp nhập Phòng Đầu tư và Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thành “Phòng Đầu tư và Thẩm định”; cơ cấu lại đội ngũ công chức và biên chế các phòng nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua sắp xếp, bộ máy tổ chức của sở còn 5 phòng và 1 đơn vị sự nghiệp, giảm 3 phòng. Lãnh đạo cấp phòng giảm 1 trưởng phòng, số lượng phó trưởng phòng không thay đổi do đơn vị thực hiện luân chuyển lãnh đạo phòng từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu đúng số lượng cấp phó các đơn vị thuộc sở được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đồng chí Lê Thanh Chúc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc hợp nhất, sắp xếp các phòng chuyên môn tạo điều kiện tập trung về một đầu mối, giảm bớt trung gian, hạn chế tình trạng chồng chéo trong công việc, giảm được đội ngũ cán bộ quản lý, tăng đội ngũ cán bộ tham mưu. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cũng như giải quyết kịp thời các nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, còn là cơ sở để rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm cho phù hợp và giải quyết các chính sách cho thôi việc, tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu.

Ở cấp huyện, thời gian qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính cũng được quan tâm thực hiện theo quy định. Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, huyện Trần Đề đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin đồng thời là Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

Đồng chí Trương Thành Đồng - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Trần Đề cho biết, qua triển khai, đến nay huyện đã thực hiện xong mô hình nhất thể hóa chức danh cấp huyện, giảm 3 chức danh cấp trưởng. Huyện cũng thực hiện sáp nhập, giảm được 7 đơn vị sự nghiệp gồm 2 trường THCS và 5 trường tiểu học. Tính đến cuối năm 2021, biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện là 52/63 biên chế được giao; biên chế khối Nhà nước là 77/85 biên chế được giao; biên chế đơn vị sự nghiệp là 1.494/1.623 biên chế được giao. Đối với mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, hiện nay huyện đã tổ chức thực hiện được 2/11 xã, thị trấn.

Đánh giá về điểm nổi bật trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Trần Phước Vĩnh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ bản bộ máy đã được tổ chức theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, hợp lý, hiệu quả, tránh được sự chồng chéo, bỏ trống chức năng và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Cơ cấu bên trong đã có sự phân định rõ hơn giữa chức năng quản lý nhà nước và hoạt động nghề nghiệp. Tăng cường hình thành các đơn vị quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện kiên quyết tổ chức lại các tổ chức chưa đảm bảo về tiêu chí, điều kiện theo quy định, có phương án mang tính đột phá khi thực hiện sắp xếp và hoạch định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ cũng như nguồn nhân sự cho tổ chức mới… Từ đó, cho thấy tỉnh Sóc Trăng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo theo nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Trần Phước Vĩnh cho biết thêm, trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Sở Nội vụ Sóc Trăng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện khi có quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Chính phủ; đồng thời rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, tổ chức theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, giảm số lượng cấp phó theo quy định khung của Chính phủ và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong giai đoạn tới, cần thúc đẩy những cải cách cần thiết để có được đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tâm huyết và tài năng hơn.

Với quyết tâm cao cùng những giải pháp hiệu quả, tỉnh sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng.

HẢI HÀ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: