• Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành:

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị

04/03/2024 09:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 04/03/2024 | 09:41

STO - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Châu Thành (Sóc Trăng) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục và thống nhất. Đây được xác định là nhiệm vụ cơ bản, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên; tạo sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Tư tưởng vững vàng, mọi vấn đề sẽ “thông”

Theo đồng chí Sơn Pô - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, Huyện ủy xác định đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, kết hợp giữa xây và chống, xây là cơ bản, chiến lược quan trọng. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng nâng cao chất lượng, phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc giáo dục lịch sử Đảng cũng được các ngành, các cấp trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện. Mỗi cơ quan, đơn vị đều có những chương trình, kế hoạch riêng phù hợp với đặc điểm, đối tượng. Cụ thể, Trung tâm Chính trị huyện linh hoạt đưa các nội dung về lịch sử Đảng bộ vào nội dung các chương trình sơ cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trên địa bàn huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lồng ghép vào chương trình trong hệ thống giáo dục phổ thông. Huyện đoàn phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, học sinh về truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, phong trào cách mạng của địa phương; tổ chức các hoạt động về nguồn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ... Qua đó, góp phần nâng cao công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp cách mạng.

Không những vậy, Huyện ủy còn quan tâm chỉ đạo tốt công tác “đi trước đón đầu”. Việc dự báo, nắm tình hình tư tưởng; xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Châu Thành quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu Thường trực Huyện ủy xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dự báo tình hình tư tưởng trên địa bàn huyện, kịp thời nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin, như: khảo sát, nắm bắt qua hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội…

Ban Tuyên giáo còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp: tuyên truyền thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhờ đó, các thông tin sai trái, thù địch đã được phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền cũng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan thông tin - truyền thông đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác bảo đảm an ninh tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị; chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng khoa học, sát với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung, cập nhật những kiến thức mới. Từ đó, đã nâng cao chất lượng toàn diện cả về nhận thức lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, phương pháp công tác và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, cần phải đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Sơn Pô cho biết, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết hợp giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát quyền lực trong các cơ quan tham gia công tác này.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên và hiệu quả trên địa bàn huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ảnh: Địa phương cung cấp

Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trước hết, thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí và hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Trong thực hiện, lấy phòng ngừa là chính nên chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị… Nhờ vậy, nhiều năm qua trên địa bàn chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thành lập các đoàn kiểm tra nội bộ, thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Đối với công tác cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khá thường xuyên, đảm bảo tính công tâm, khách quan, đúng quy định; điều chỉnh bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy trình 5 bước, đảm bảo cán bộ đáp ứng điều kiện đạo đức cách mạng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, huyện còn phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Với tư tưởng ổn định, bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đưa Châu Thành là huyện nằm vị trí cửa ngõ của tỉnh Sóc Trăng không ngừng phát triển. Hiện nay, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đạt tỷ lệ cao, quốc phòng - an ninh đảm bảo và chất lượng cuộc sống của nhân dân nâng cao. Đặc biệt, niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và chủ trương của Đảng ngày càng vững chắc, thúc đẩy sự đoàn kết, đồng lòng trong toàn Đảng và toàn dân.

SỚM MAI - HỒNG TÂN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: